X

Showroom

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BEST HOUSES

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

 

1.   Tất cả các khiếu nại của khách hàng đều phải được giải quyết.

2.   Tổ chức hội nghị khách hàng nhằm chủ động thu thập thông tin phản hồi của khách hàng vào cuối năm.

3.   Chất lượng sản phẩm xuất xưởng: Tỷ lệ không phù hợp nhỏ hơn hoặc bằng 0.1%.

4.   Không đưa nguyên vật liệu lỗi vào sản xuất.

5.   Xây dựng, áp dụng các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 theo chứng chỉ từ tháng 10 năm 2014.

6.   Thực hiện và duy trì 5S hàng ngày để đảm bảo môi trường làm việc được sạch sẽ, gọn gàng và kiểm soát duy trì bằng đánh giá 06 tháng một lần.

 

Hà Nội, Ngày 15 tháng 12 năm 2014

                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                        (Đã ký)

 

 

                                                                   Tô Thị Hương

 

Đăng ký nhận thông tin sản phẩm khuyến mãi ?

Follow Us: