CON NGƯỜI VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để đảm bảo luôn luôn hoạt động một cách liêm chính trong các các hoạt động thương mại và các mối quan hệ, những hoạt động đóng góp tình nguyền và các hoạt động gắn kết xã hội nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về ứng xử kinh doanh đối với tất cả mọi người mà chúng tôi có giao dịch, các cộng đồng có ảnh hưởng, và môi trường

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Con người
 • Sự chính trực
 • Sự chuyên nghiệp

CON NGƯỜI

 • Chúng ta duy trì các mối quan hệ công việc tích cực
 • Chúng ta nuôi dưỡng nhiệt huyết bằng việc chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và thông tin với nhau
 • Chúng ta tạo ra một môi trường làm việc mà trong đó mọi người có thể học hỏi, cống hiến và trở nên xuất sắc cùng sực phát triển của ATP
 • Chúng ta đảm bảo an toàn cho con người và môi trường trong quá trình hoạt động

SỰ CHÍNH TRỰC

 • Chúng ta luôn nỗ lực hành động theo pháp luật và bộ quy tắc
 • Chúng ta luôn đưa ra ý kiến với sự việc không phù hợp
 • Chúng ta giữ gìn sự vẹn toàn tài sản của ATP và khách hàng
 • Chúng ta chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của mình

SỰ CHUYÊN NGHIỆP

 • Chúng ta có đủ năng lực trong mọi việc chúng ta làm
 • Chúng ta tôn trọng mọi cam kết và cố gắng đưa ra kết quả tốt nhất bằng những phương pháp phù hợp với chi phí tối ưu
 • Chúng ta không ngừng cải tiến, sáng tạo để mang đến giá trị gia tăng cho khách hàng
 • Chúng ta hành động vì lợi ích hợp pháp cao nhất của ATP, hướng đến lợi ích lâu dài của khách hàng và nhà đầu tư